Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van E-TALIA. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van E-TALIA.

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Een overeenkomst tussen E-TALIA en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door E-TALIA haalbaar wordt geacht.

E-TALIA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Aan de leveringsplicht van E-TALIA zal voldaan zijn zodra de geleverde goederen eenmaal aan de Koper zijn aangeboden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
Klachten en garantie

E-TALIA garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid.

De Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

Indien blijkt dat de geleverde goederen gebreken vertonen, dan dient de Verkoper deze onmiddellijk schriftelijk te melden aan E-TALIA. Dit kan tot maximaal 5 dagen na levering. Eventuele terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat. Ingebruikname na vaststelling van eventuele gebreken, doet het recht tot reclamatie en terugzending volledig vervallen.

Indien klachten van de Koper door E-TALIA ontvankelijk worden bevonden, zal E-TALIA naar haar eigen keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Koper een schriftelijke regeling over eventuele schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van E-TALIA is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van E-TALIA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder ook aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegend gederfde winst.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
Overmacht

E-TALIA is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de producent tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de website van E-TALIA zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in euro en inclusief BTW.
Betaling

De goederen zijn contact betaalbaar bij afhaling, of door een voorafbetaalde overschrijving.

Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van  E-TALIA, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. E-TALIA zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).
Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.